ready2run

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SCAN GROUP s.r.o., IČO: 35 934 816, so sídlom Odborárska 23, 831 02 Bratislava, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 35987/B, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.ready2run.sk.
1.2. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho:
SCAN GROUP s.r.o.
Sídlo: Odborárska 23, 831 02 Bratislava, SK
IČO: 35 934 816
DIČ: 2022008109
IČ DPH: SK2022008109
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č.: 35987/B
 
Telefón: +421 948 679 500
 
Bankové spojenie SEPA:
OBERBANK a.s.
IBAN: SK05 8370 0000 0061 6118 8427 
BIC (SWIFT): OBKLSKBA
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27, SK   
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70 
 
1.3. Zmluvné strany sa dohodli a kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci (www. ready2run.sk), a na základe ktorých predávajúci dodá kupujúcemu tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke (ďalej len "kúpna zmluva"), ako aj na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, vrátane reklamácie tovaru.
1.4. Kupujúci berie na vedomie, že tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto Obchodných podmienok, ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
1.5. Kupujúci berie na vedomie, že tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, je bežne dodávaným tovarom, avšak predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu zo strany predávajúceho potvrdená.

2. Kúpna zmluva, spôsob a podmienky jej uzatvorenia

2.1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho, t.j. objednávky kupujúceho (ďalej len "objednávka"), ktorú kupujúci zašle predávajúcemu vo forme e-mailovej správy kupujúceho alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www. ready2run.sk) alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho.
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, zaslané predávajúcim kupujúcemu, po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru a dodacej lehoty tovaru požadovaného kupujúcim, označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie o prijatí objednávky má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky predávajúcim. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto dodania tovaru kupujúcemu a údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne ďalšie údaje.
2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu oznámenie alebo oznámiť telefonicky predávajúcemu, že objednávku ruší, a to až do záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, e-mail a označenie a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť kupujúcemu, najneskôr v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky, prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti.
2.5. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho neakceptovať ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dodacej lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo za kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci je povinný o neakceptovaní objednávky kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, najneskôr v lehote do 7 dní, na ním určený bankový účet, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.
2.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa predaj tovaru spravuje okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré budú riadne zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku kupujúceho. O neakceptovaní objednávky kupujúceho bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, najneskôr v lehote do 14 dní, na ním určený bankový účet, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.
 
3. Kúpna cena, spôsob platenia

3.1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
3.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové alebo kuriérske služby, bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
3.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.
3.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy (záväznej akceptácii objednávky), najneskôr však pri prevzatí tovaru.
3.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru, predávajúci nie je povinný kupujúcemu tovar vydať a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak bola kupujúcim už zaplatená časť kúpnej ceny, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti už zaplatenú časť kúpnej ceny kupujúcemu, najneskôr v lehote do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia zaplatenej časti  kúpnej ceny.
3.6. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby neposkytuje a nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
3.7. Všetky akcie predávajúceho sú platné len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
3.8. Spôsoby platieb kúpnej ceny tovaru: v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru v prevádzkarni (kamennej predajni) predávajúceho, platba na dobierku, platba vopred na bankový účet predávajúceho. Kupujúci má možnosť voľby medzi uvedenými spôsobmi zaplatenia kúpnej ceny tovaru.
3.9. Platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho. Ak si kupujúci zvolí platbu klasickým bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho, automaticky mu bude na e-mail zaslaná zálohová faktúra. Pri platbe vopred prevodom na bankový účet predávajúceho, môže byť lehota dodania tovaru ovplyvnená termínom uhradenia kúpnej ceny za tovar. Je nutné, aby bola čiastka uvedená v zálohovej faktúre pripísaná na bankový účet predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní po záväznom akceptovaní objednávky, v opačnom prípade bude objednávka kupujúceho považovaná za zrušenú.
 
4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
4.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
4.3. Kupujúci je povinný v dohodnutej dodacej lehote prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznej akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak si kupujúci tovar v tejto dodacej lehote neprevezme, predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme ani do 7 dní po uplynutí dodacej lehoty uvedenej v kúpnej zmluve (záväznej akceptácii objednávky), vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednaného tovaru kupujúcemu. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
4.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto dohodnuté v kúpnej zmluve (záväznej akceptácii objednávky), kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci a tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu alebo doručovateľovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy (alebo záväznej akceptácie objednávky), dokladu o zaplatení tovaru a tretia osoba aj písomné splnomocnenie na prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodávku (doručenie) tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve (záväznej akceptácii objednávky), náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
4.6. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať tovar, vrátane obalu pri jeho doručení. V prípade, ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí, že tovar alebo jeho obal je poškodený, oznámi túto skutočnosť doručovateľovi a za jeho prítomnosti opätovne skontrolujú stav tovaru a obalu. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, vyhotoví sa pri prevzatí tovaru záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru a/alebo obalu (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s doručovateľom poskytne kupujúcemu odstránenie nedostatku (vady) tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
4.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2. týchto Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zmysle bodu 8.10. týchto Obchodných podmienok.
4.8. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo v zásielke tovaru. Pri tovare, pri ktorom je nutné dodanie so záručným listom, záručný list kupujúci obdrží v zásielke tovaru.
 
5. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase prevzatia tovaru, alebo keď tak kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 
6. Práva a povinnosti predávajúceho

6.1. Predávajúci je povinný:
a) na základe objednávky kupujúceho, záväzne akceptovanej predávajúcim dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, za dohodnutú cenu a v dohodnutej dodacej lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu bežným spôsobom, potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad),
c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky.
6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za tovar od kupujúceho.
 
7. Práva a povinnosti kupujúceho

7.1. Kupujúci je povinný:
a) v dohodnutej dodacej lehote prevziať zakúpený alebo záväzne objednaný tovar a potvrdiť v dodacom liste alebo v inej forme prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru.
7.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, za cenu, v dodacej lehote a na miesto dohodnuté zmluvnými stranami v kúpnej zmluve (záväznom akceptovaní objednávky).

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu, ak po záväznom akceptovaní objednávky dôjde k vypredaniu zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dodacej lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, najneskôr v lehote do 7 dní, na ním určený bankový účet, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny.
8.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon č. 102/2014 Z. z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po prevzatí tovaru v rámci tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci tovar rozbaliť a odskúšať ho tak,  ako je to obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni tak, ako je to potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po jeho používaní ho následne vrátiť predávajúcemu, nakoľko kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
8.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (bod 4.7. týchto Obchodných podmienok).
8.4. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z.
8.5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, zaslaním na poštovú adresu predávajúceho: SCAN GROUP s.r.o., alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu predávajúceho: info@ready2run.sk. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, zaslaný na e – mailovú adresu predávajúceho: info@ready2run.sk alebo na poštovú adresu predávajúceho: SCAN GROUP s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a bude zaslaný kupujúcemu na jeho e – mailovú adresu.
8.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok obsahuje údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho (spotrebiteľa), adresa kupujúceho (spotrebiteľa), podpis kupujúceho (spotrebiteľa), spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Údaje uvedené v predchádzajúcej vete tohto bodu obsahuje aj odstúpenie od kúpnej zmluvy realizované bez použitia formulára na odstúpenie od zmluvy.
8.7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy, uvedenej v bode 8.2. týchto Obchodných podmienok.
8.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
8.9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to na adresu predávajúceho SCAN GROUP s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava. Kupujúci tovar predávajúcemu zašle ale ho odovzdá spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Vrátenie tovaru formou zásielky na dobierku predávajúci neprijíma. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
8.10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru). Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci vráti kupujúcemu platby uvedené v prvej vete tohto bodu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe predávajúcemu, pokiaľ kupujúci neuviedol iný spôsob vrátenia platby vo formulári na odstúpenie od zmluvy alebo v inej forme odstúpenia od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
8.11. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa predchádzajúceho bodu 8.10. týchto Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
8.12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný a hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla znížením hodnoty tovaru a kupujúci je povinný predávajúcemu túto škodu nahradiť.
8.13. V prípade, že kupujúci uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy, avšak toto neuplatní v lehote, spôsobom, postupom a za podmienok stanovených týmto článkom 8. Obchodných podmienok a zákonom č. 102/2014 Z. z., takéto jeho odstúpenie od zmluvy nie je možné považovať za platné a účinné a teda predávajúcemu nevznikne povinnosť vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8.10. týchto Obchodných podmienok a zároveň má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním vráteného tovaru naspäť kupujúcemu.
8.14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 
9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru. Kupujúci reklamáciu uplatní u predávajúceho podľa tohto Reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté prostredníctvom e-mailu.
9.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ready2run.sk., ktorý je aj súčasťou týchto Obchodných podmienok (tento článok 9.). Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol s Reklamačným poriadkom oboznámený a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa").
9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v elektronickom obchode predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ako aj na tovar zakúpený kupujúcim v „kamennej“ predajni predávajúceho.
9.4. Tento Reklamačný poriadok je platný pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ nie sú osobitne písomne dojednané iné reklamačné a záručné podmienky.
9.5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe (záruka). Predávajúci teda poskytuje kupujúcemu počas záručnej doby záruku za akosť na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho.
9.6. Kupujúci vykoná prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru kupujúcim.
9.7. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru predávajúcemu, resp. oprávnenému zástupcovi predávajúceho, vrátane príslušenstva, návodu, dokumentácie, dokladu o zaplatení, prípadne záručného listu, pokiaľ bol tento spolu s tovarom vydaný.
9.8. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená dlhšia záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
9.9. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Záručná doba sa teda predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu uplatnenia reklamácie a záručnej opravy tovaru.
9.10. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar na adresu SCAN GROUP s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu buď na uvedenú adresu jeho prevádzkarne alebo formou e – mailu na adresu: info@ready2run.sk. Vzor formulára na uplatnenie reklamácie je uverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj inou písomnou  alebo elektronickou formou, jej doručením na v tomto bode uvedenú poštovú alebo e – mailovú adresu. Kupujúci vo formulári alebo inej písomne alebo e - mailovej forme najmä presne označí druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle predávajúci na jeho e – mailovú adresu. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
1. doručenie písomnej alebo e – mailovej reklamácie alebo vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Reklamovaný tovar doručovaný formou zásielky na dobierku predávajúci neprijíma.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
1. doručenie písomnej alebo e – mailovej reklamácie alebo vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.
Deň začatia reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom postupu pri reklamovaní tovaru sa kupujúci môže obrátiť na predávajúceho - spoločnosť SCAN GROUP s.r.o. na telefónne číslo: +421 948 679 500, prípadne na e-mail: info@ready2run.sk.
9.11. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda na adrese svojej prevádzkarne alebo u určenej osoby v súlade s § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
9.12. V mieste určenom podľa bodu 9.11 týchto Obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť počas prevádzkovej doby prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
9.13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie tovaru potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v súlade s § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučí ho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e – mailu, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
9.14. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a vybavení a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (telefonicky alebo e-mailom alebo doporučeným listom). Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9.15. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, t.j. písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby – osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len “odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
9.16. K zamietnutiu reklamácie a neuznaniu zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru môže dôjsť najmä v nasledujúcich prípadoch:
a) nepredloženie dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu alebo príslušenstva tovaru,
b) neoznámenie zjavných vád tovaru bezodkladne po prevzatí tovaru,
c) uplatnenie reklamácie po uplynutí záručnej doby tovaru,
d) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
e) používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborné zaobchádzanie s tovarom alebo zanedbanie starostlivosti o tovar,
g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,  technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodenie tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodenie tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,
j) neodborný zásah, poškodenie vodou, ohňom, elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásah neoprávnenej osoby do tovaru.
9.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
9.18. Pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť. Kupujúci však môže namiesto bezplatného odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto bezplatného odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
9.19. Pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva patria kupujúcemu aj v takom prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa jednej vady po oprave alebo pre väčší počet rôznych vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
9.20. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá (t.j. inú ako takú, ktorá pri použitom tovare vznikla jeho použitím alebo opotrebením a pri tovare predávanom za nižšiu cenu inú, ako takú pre ktorú bola dojednaná nižšia cena), má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
9.21. V prípade výmeny tovaru za nový tovar obdrží kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený nový tovar a nová záručná doba pre nový tovar začne plynúť od prevzatia nového tovaru.
9.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uplatnené v reklamácii.  
9.23. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie, ale kupujúci trvá na tom, že tovar má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže si kupujúci uplatniť svoje práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.
9.24. Orgánom dozoru, aj v oblasti vybavovania reklamácií je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. 
9.25. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo sa ako spotrebiteľ obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@ready2run.sk alebo písomne na adresu: SCAN GROUP s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť kupujúceho o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon č. 391/2015 Z. z.“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom ARS medzi predávajúcim a kupujúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk. Náležitosti návrhu a spôsob jeho podania sú upravené v §12 Zákona 391/2015 Z. z.
9.26. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť, resp. návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
9.27. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Subjekt ARS môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnený od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle, maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.
 
10. Ochrana osobných údajov 

9.1. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracovanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
Predávajúci získava a spracúva osobné údaje kupujúcich ako dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a spracuváva iba osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Predávajúci zabezpečuje, aby sa osobné údaje kupujúcich spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich tiež v súlade s dobrými mravmi a dbá o to, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene alebo akémukoľvek inému neprípustnému nakladaniu.
 
9.2. Ochrana osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky predávajúcemu poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, číslo telefónu, e- mailová adresa a bankové spojenie (banka a číslo účtu, IBAN). Kupujúci ako dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je oboznámený a berie na vedomie, že nakoľko je spracúvanie osobných údajov kupujúceho uvedených v objednávke kupujúceho a v prvej vete tohto bodu nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je kupujúci jednou zo zmluvných strán, predávajúci je bez súhlasu kupujúceho v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov na základe zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke kupujúceho a v prvej vete tohto bodu v rozsahu potrebnom na splnenie jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v informačnom systéme „Objednávky a kúpne zmluvy“, a to po dobu 10 rokov od odoslania objednávky predávajúcemu, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci vyhlasuje, že tieto osobné údaje sú pravdivé a berie na vedomie, že poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne, slobodne a vážne za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a s tým súvisiacu komunikácie s ním. Bez poskytnutia týchto osobných údajov predávajúci nie je schopný riadne plniť zmluvu s kupujúcim a jeho povinnosti z nej vyplývajúce, preto bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu s kupujúcim uzatvoriť a preto je kupujúci povinný tieto osobné údaje na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy poskytnúť. Účelom spracúvania osobných údajov uvedených v tomto bode je plnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, konkrétne najmä vybavenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, predzmluvné vzťahy - potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, evidencia objednávok, kúpnych zmlúv a daňových dokladov.
 
9.3. Ochrana osobných údajov na účely reklamných a marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách. Kupujúci ako dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov zároveň môže (nie je však povinný) pri objednaní tovaru vyjadriť a udeliť predávajúcemu svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov na účely reklamných a marketingových aktivít (t.j. informovanie o akciách, novinkách, zľavách, zasielanie ponúk, noviniek, newslettrov poštou alebo formou e – mailu alebo telefonicky) v informačnom systéme „Reklama a marketing“ v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e- mailová adresa, zaškrtnutím príslušného políčka, resp. zakliknutím ikony „súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely reklamných a marketingových aktivít“ na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ready2run.sk alebo iným jasným a zreteľným spôsobom pred odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu, a to na dobu 24 mesiacov od udelenia súhlasu. Udelenie súhlasu kupujúceho podľa tohto bodu je dobrovoľné. Kupujúci je oboznámený a berie na vedomie, že udelením súhlasu predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v prvej vete tohto bodu Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom  je predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho uvedené v prvej vete tohto bodu v informačnom systéme „Reklama a marketing“, a to po dobu 24 mesiacov od jeho udelenia. Kupujúci vyhlasuje, že tieto osobné údaje sú pravdivé a berie na vedomie, že poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne, slobodne a vážne na účely uvedené v tomto bode. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa tohto bodu kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený kupujúceho informovať o akciách, novinkách, zľavách zasielaním informácií, ponúk, noviniek, newslettrov poštou alebo formou e – mailu alebo telefonicky na poštovú a e – mailovú adresu uvedenú kupujúcim a jeho telefónne číslo. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho. 
9.4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na poštovú adresu predávajúceho: SCAN GROUP s.r.o., Odborárska 23,  831 02 Bratislava alebo formou e – mailu na e – mailovú adresu predávajúceho: info@ready2run.sk. Predávajúci po splnení účelu spracúvania alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu alebo po odvolaní súhlasu kupujúceho zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
 
9.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 
9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 9.1. a 9.2. týchto Obchodných podmienok.
 
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 
9.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov ako dotknutej osoby v rozsahu najmä
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa Zákona o ochrane osobných údajov, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 
9.10. Právo kupujúceho podľa bodu 9.9. bodu 5. a 6. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho ako dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Obmedzenie práv kupujúceho podľa tohto bodu predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
9.11. Kupujúci ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 
9.12. Kupujúci ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
9.13. Kupujúci ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 
9.14. Ak kupujúci ako dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 
9.15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
9.16. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.17. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
 
9.18. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.9. bodu 1. až 3. a 5. až 8. a bodu 9.11. až 9.13. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.
 
9.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.9. bodu 4. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
9.20. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodov 9.18. a 9.19. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 
9.21. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach podľa bodov 9.9. až 9.20. týchto Obchodných podmienok, ako aj podľa ďalších ustanovení tohto článku 9. Obchodných podmienok.
 
9.22. Predávajúci týmto v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov informuje kupujúceho, že spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bodoch 9.2. a 9.3. týchto Obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 
MB Accounting Plus, s. r. o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava, SK
IČO: 46 084 495
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 71613/B
 
9.23. Predávajúci týmto v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov informuje kupujúceho, že osobné údaje kupujúceho (v rozsahu titul meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa dodania tovaru, telefónne číslo) budú sprístupnené alebo tiež poskytnuté týmto tretím osobám – dopravcom, resp. doručovateľom za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy:
 
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, SK
IČO: 36 631 124
Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č.: 803/S
 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava, SK
IČO : 35 834 498
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 26367/B
 
9.24. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje a potvrdzuje, že bol v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim, ktoré sú súčasťou tohto článku 9. Obchodných podmienok a sú zverejnené na internetovej stránke www.ready2run.sk.
 
11. Recenzie pri produktoch

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno predávajúceho.
 
 
12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového zmeneného znenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
12.2. V prípade zmien týchto Obchodných podmienok sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim vzťahujú Obchodné podmienky platné v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.
12.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
12.4. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
12.5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, že sa s nimi riadne oboznámil a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
12.6. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.04.2018.
 
 

Táto webová stránka používa cookies
Používaním stránok www.ready2run.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.